Home Privacy policy

Inleiding

Matexpo hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Deze privacyverklaring, van de websites van Matexpo en de bedrijven die geassocieerd worden met Matexpo, geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van prospects, klanten en partners.

Matexpo houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de overige toepasselijke privacywetgevingen stellen. De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verkregen via de websites van Matexpo of via een ander kanaal van Matexpo en is in lijn met de nieuwe Europese GDPR wetgeving rond de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Matexpo niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Matexpo respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Matexpo BV, gevestigd aan President Kennedypark 31 B, 8500 Kortrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1) Waarom deze privacyverklaring?

Matexpo BV verzamelt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens kunnen voor allerlei doeleinden worden aangewend. Met deze privacyverklaring willen we de gebruiker op de hoogte brengen inzake de verantwoordelijke partijen, de verwerkingsdoeleinden en de verwerkingshandelingen. De privacyverklaring legt ook uit hoe persoonlijke gegevens die we via of van u over u verzamelen, door Matexpo worden verwerkt en beschermd. Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Matexpo uw informatie verzamelt, opslaat en gebruikt zoals hieronder wordt beschreven. Als u niet akkoord gaat met deze bepalingen, moet u uw toegang tot de website onmiddellijk beëindigen en geen verdere activiteiten ondernemen op de site.

De verwerkingshandelingen gebeuren steeds in overeenstemming met de relevante (Belgische en Europese) wetgeving, en meer bepaald de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (privacywet). Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van de toezichthoudende instantie: https://www.privacycommission.be.

De privacyverklaring vormt een integraal deel van onze Algemene Voorwaarden. De gebruiker wordt geacht hiervan kennis te nemen. Door gebruik te maken van de website en/of diensten verschaft de gebruiker zijn impliciete toestemming aan de gegevensverwerking conform deze privacyverklaring.

Gezien de huidige stand der techniek is het niet mogelijk om een projectie van onze toekomstige verwerkingshandelingen te maken. De inhoud van deze privacyverklaring kan bijgevolg ten allen tijde wijzigen. De gebruiker wordt geacht op regelmatige basis kennis te nemen van de inhoud van deze privacyverklaring.

2) Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

De website www.matexpo.com (hierna genoemd “website”) alsook alle subdomeinen worden beheerd door:

MATEXPO BV – President Kennedypark 31B – 8500 Kortrijk
T +32 (0)56 98 07 60 – info@matexpo.com
Ondernemingsnummer: BE 0719.754.846

3) Persoonsgegevens die wij verzamelen of verwerken

In het kader van onze dienstverlening legt Matexpo gegevens vast van exposanten en potentiële exposanten, alsmede van bezoekers en potentiële bezoekers. Matexpo BV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Matexpo verzamelt op twee manieren informatie van de website: (1) passief (bijvoorbeeld via cookies en vergelijkbare technologie), en (2) actief (bijvoorbeeld als u ons een e-mailverzoek stuurt).

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch wat informatie van uw computer. De informatie omvat:

Informatie over uw computer (apparaat type), inclusief (waar beschikbaar) uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype. Dit wordt gebruikt voor systeembeheer, om verkeer te filteren, om gebruikersdomeinen op te zoeken en om statistieken te rapporteren.

Details van uw bezoeken aan onze website en de bronnen die u gebruikt (inclusief maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens).

3.1 Gebruik van onze diensten

We verzamelen ook informatie wanneer u deze vrijwillig bij ons indient. Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Wij kunnen u de volgende persoonsgegevens vragen; naam, voornaam, telefoon, adres, taal en e-mailadres. De gegevens worden gebruikt om de dienst op een correcte manier te kunnen uitvoeren en om contractuele bepalingen te kunnen nakomen, waar van toepassing om betalingen te kunnen verwerken, en voor de overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering van de groep Matexpo.  De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Matexpo of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bijvoorbeeld,

 • Informatie die u verstrekt door formulieren op onze website in te dienen. Dit omvat registratie om de site te gebruiken, gebruik van diensten, nieuwsbrieven en waarschuwingen, enquête als gebruiker zelf beslist zijn gegevens achter te laten, verscheidene technische middelen, waaronder cookies en log-informatie, registratie voor een evenement, of solliciteren. Pagina's die dit soort informatie verzamelen, kunnen nadere uitleg geven over de reden waarom uw gegevens nodig zijn en hoe deze worden gebruikt. Het is helemaal aan jou of je het wilt leveren.
 • Informatie die u ons verstrekt wanneer u zaken met ons wilt doen.
 • Als u contact met ons opneemt, kunnen we die correspondentie bijhouden.
 • Antwoorden op enquêtes die we verspreiden waarin u ervoor kiest om deel te nemen.
 • Alle berichten, opmerkingen of andere inhoud die u uploadt of plaatst op een Matexpo-site.
 • Wanneer deze informatie betrekking heeft op of identificeert u, zullen we het behandelen als 'persoonlijke gegevens'.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Taal
 • Functie
 • Adresgegevens
 • Sector

3.2 Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. De persoonsgegevens die we kunnen opvragen zijn; naam, voornaam, telefoon, adres, taal en e-mailadres. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Persoonlijke data van (potentiële) bezoekers en (potentiële) exposanten kunnen worden gebruikt om ze te informeren over Matexpo en over producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde derde partijen. De gegevens van exposanten kunnen eveneens worden gebruikt ter publicatie in de beurscatalogus.

De gebruiker bepaalt in grote mate zelf de kwaliteit en kwantiteit van persoonsgegevens die hij via www.matexpo.com verschaft. De gegevensverwerking zal uitgebreider zijn naarmate het gebruik van de website en diensten toenemen.

4) Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@matexpo.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verzamelen en verwerken in geen geval persoonsgegevens die gekwalificeerd worden als gevoelig. Als we dergelijke gegevens proberen te verzamelen, zullen we u vragen om uitdrukkelijk akkoord te gaan met ons voorgestelde gebruik van de gegevens. Als u ons ongevraagde gevoelige persoonlijke gegevens verstrekt, gaat u akkoord met ons gebruik van die gegevens volgens de toepasselijke wetgeving. De term "gevoelige persoonlijke gegevens" verwijst naar de verschillende categorieën persoonsgegevens die zijn geïdentificeerd door Europese en andere wetten inzake gegevensprivacy omdat deze een speciale behandeling vereisen, waaronder in sommige gevallen de noodzaak om uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen. Deze categorieën omvatten persoonlijke identiteitsnummers, gegevens over persoonlijkheid en privé-leven, financiële rekeninginformatie, raciale of etnische afkomst, nationaliteit, politieke opvattingen, lidmaatschap van politieke partijen of bewegingen, religieuze, filosofische of andere soortgelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond of beroep of handelsvereniging, fysieke of mentale gezondheid, biometrische of genetische gegevens, verslavingen, seksuele leven, eigendomsaangelegenheden of strafregister (inclusief informatie over vermoedelijke criminele activiteiten).

5) Met welk doel en op basis van weke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MATEXPO verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om u te identificeren en eventueel met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. Matexpo BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandeling betaling
 • Verzenden nieuwsbrief en/of andere reclame: enkel na opt-in
 • Correcte toegang en gebruik van de website en diensten
 • Versturen van diverse commerciële en niet-commerciële berichten, zowel in eigen opdracht als in opdracht van partners
 • Uitsturen en analyseren van enquêtes of onderzoeksvragenlijsten
 • Telefonisch of e-mail contact
 • Informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • De mogelijkheid bieden een account aan te maken
 • Interesseprofielen op te bouwen voor gebruik voor advertentiedoeleinden
 • Personaliseren van uw site-ervaring
 • Verwerken van sollicitatie-aanvragen die u indient
 • Bepalen van uw geschiktheid als Matexpo-zakenpartner
 • Reageren op technische vragen die u indient en indien nodig om opheldering vragen
 • Contact opnemen met u op voor marketingdoeleinden (met uw toestemming, indien nodig)

MATEXPO kan naar bestaande klanten een nieuwsbrief versturen gebaseerd op gerechtvaardigd belang van de onderneming. Bezoekers van Matexpo, potentiële bezoekers en dergelijke worden niet beschouwd als klanten. Zij moeten eerst via een opt-in hun toestemming geven om een nieuwsbrief te ontvangen.

6) Toelating voor verwerking persoonlijke data

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u MATEXPO uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als MATEXPO uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar zij mee samenwerkt, dan zal zij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich daartegen verzetten.

De persoonlijke gegevens die MATEXPO verzamelt, kunnen overgedragen of gedeeld worden binnen dezelfde organisatie van Matexpo waartoe ook DEMO DAYS, een 100% dochteronderneming behoort.

7) Geautomatiseerde besluitvorming

Matexpo BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Matexpo BV) tussen zit.

8) Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Matexpo bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens worden verwijderd uit ons bestand na maximaal 5 jaar van inactieve periode.

9) Worden persoonsgegevens gedeeld met derde partijen?

Wij geven uw persoonsgegevens geenszins door aan derden, behalve indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomsten tussen u en ons of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. In sommige gevallen kan de informatie intern worden gedeeld, onze werknemers zijn dan ook verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan externe dienstverleners waar wij gebruik van maken, doch deze dienstverleners mogen geenszins gebruik maken van deze persoonsgegevens. Met hen werd telkens een verwerkersovereenkomst gesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Matexpo zal beroep doen op bepaalde instanties/ actoren voor wat betreft e-mailmarketing, facturatie, nabestellingen en direct mailing. De gegevens die hierbij verwerkt worden zijn naam, voornaam, taal, geslacht en e-mailadres.

CATEGORIE

NAAM/JURISDICTIE

DOEL

GEGEVENS

E-mailmarketing

Flexmail

Nieuwsbrieven versturen

Naam, taal en e-mailadres

Facturatie

Teamleader

Opstellen en communiceren facturatie

Naam en e-mailadres

Nabestellingen

Expodoc

Beheer, opstellen en communiceren nabestellingen en beurshandboek

Naam en e-mailadres

Direct Mailing

Drukker

Personaliseren van brieven/ kaarten met gegevens aangeleverde database

Naam, adres, e-mailadres, geslacht, taal

Verder zal Matexpo de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

a) Feitelijke verwerkers

Matexpo BV kan gebruik maken van diverse externe partijen voor de effectieve verwerking van persoonsgegevens. Deze externe partijen handelen uitsluitend in opdracht van Matexpo en worden aangeduid als “feitelijke verwerker”. Matexpo BV kan volgende garanties omtrent de gegevensverwerking voorleggen:

 • Feitelijke verwerkers worden uitsluitend aangesteld na een vergelijkende selectie waarbij een kwaliteitsvolle en veilige verwerking voorop staat
 • Matexpo BV heeft in haar overeenkomst met de feitelijke verwerker duidelijke afspraken gemaakt omtrent de kwaliteit van gegevensverwerking
 • De feitelijke verwerker kan de gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals bepaald door Matexpo

Uw persoonsgegevens worden nooit verwerkt door een feitelijke verwerker die de Europese principes inzake bescherming van persoonsgegevens niet onderschrijft of garandeert.

Feitelijke verwerkers beschikken over een gespecialiseerde kennis inzake gegevensverwerking. Deze verwerkers krijgen bijgevolg de keuzevrijheid tussen verschillende technieken en procedures, waarvoor zij de volledige verantwoordelijkheid dragen.

b) Andere verantwoordelijke verwerkers

Onze website maakt gebruik van diverse integraties van derde partijen. Door middel van deze integraties verzamelen de derde partijen persoonsgegevens die zij vervolgens kunnen aanwenden voor eigen verwerkingshandelingen.

Volgende partijen worden aangeduid als verantwoordelijke verwerker:

 • Google Analytics
 • Facebook Inc
 • Twitter Inc

Matexpo BV is geen partij in de verwerkingshandelingen van deze derde partijen. De gebruiker wordt geacht kennis te nemen van het privacyverklaring van de derde partijen voor meer informatie omtrent de doelstellingen van de verwerking.

c) Doorgifte op grond van een gerechtelijk bevel of toepasselijke regulering

Matexpo kan gehouden worden om, geheel of gedeeltelijk, inzicht te geven in de verwerkte persoonsgegevens op grond van een gerechtelijk bevel, bevel van een bevoegde openbare instantie of een toepasselijke regulering. Matexpo BV zal steeds een zekere terughoudendheid garanderen omtrent het gegevensinzicht doch binnen de grenzen van het bevel tot inzicht.

10) Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Matexpo BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Matexpo BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Meer informatie hoe je cookies kan in- of uitschakelen voor:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-be/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Safari: https://support.apple.com/nl-be/HT201265
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

SESSION ID

COOKIE

NAAM

FUNCTIE

BEWAARTERMIJN

Session ID

matexpo_site

De cookie wordt door de server gebruikt om een sessie met een anonieme gebruiker in stand te houden.

2 uur

 

GOOGLE ANALYTICS

COOKIE

NAAM

FUNCTIE

BEWAARTERMIJN

Google Analytics

_ga

Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

2 jaar

Google Analytics

_gid

Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

24 uur

Google Analytics

_gat

Wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te verlagen.

1 minuut

 

Meer informatie: https://www.google.com/policies/privacy/

Om het gebruik van tracking door Google Analytics uit te zetten voor alle websites, kunt u de volgende pagina bezoeken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

ADDTHIS

COOKIE

NAAM

FUNCTIE

BEWAARTERMIJN

AddThis

__atuvc

Deze cookie is aangemaakt door de AddThis social sharing plugin om ervoor te zorgen dat de bezoeker het juiste aantal shares ziet nadat hij/zij een pagina gedeeld heeft en dezelfde pagina later opnieuw bezoekt voordat de share count cache geüpdatet is. Er wordt geen data van deze cookie teruggestuurd naar AddThis.

1 jaar

AddThis

__atuvs

Deze cookie is aangemaakt door de AddThis social sharing plugin om ervoor te zorgen dat de bezoeker het juiste aantal shares ziet nadat hij/zij een pagina gedeeld heeft en dezelfde pagina later opnieuw bezoekt voordat de share count cache geüpdatet is. Er wordt geen data van deze cookie teruggestuurd naar AddThis.

30 minuten

 

Meer informatie: https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

11) Welke rechten heeft de gebruiker? Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens: u hebt het recht de gegevens die MATEXPO over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van MATEXPO verwijderd worden. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. U kunt zich ook per e-mail (info@matexpo.com) of per brief tot MATEXPO wenden. Als u zich wilt uitschrijven van onze e-mailing lijst, gebruik dan de opt-out mogelijkheid die in elke mailing verwerkt zit of contacteer ons via info@matexpo.com.

www.matexpo.com stelt alles in het werk opdat de persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten verwerkt worden. De verwerking gebeurt met bijzondere aandacht voor:

 • De verwerking gebeurt op een eerlijke en rechtmatige wijze met oog op welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden;
 • De verwerkingshandelingen gebeuren louter toereikend, ter zake dienend en is niet overmatig in functie van de welbepaalde doeleinden;
 • De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden.
 • Matexpo treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Daarnaast heeft u ook het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@matexpo.com.

Dit verzoek moet vergezeld worden van een bewijs van identiteit, bij voorkeur door middel van een kopie van identiteitskaart. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en rijksregisternummer (INSZ) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Indien de voorwaarden zijn nageleefd is Matexpo BV verplicht gevolg te geven binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek. Indien Matexpo BV niet reageert, weigert of indien het antwoord niet voldoet, kan de gebruiker zich altijd wenden tot de privacy commissie om de naleving van de rechten te verkrijgen.

Matexpo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

a) Inzagerecht

De gebruiker heeft het recht op kennis van het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens alsmede ten minste informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, van de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

Matexpo BV behoudt een zekere beleidsmarge omtrent de uitoefening van het recht van inzage. Matexpo BV is niet verplicht om de gebruiker inzage te verschaffen tot zijn specifieke dossier met persoonsgegevens, en evenmin verplicht de gebruiker een kopie van dit dossier te verschaffen.

De termijn voor een correcte inzage kan uitgebreid worden tot 30 dagen na ontvangst van het verzoek, conform de wettelijke bepalingen.

b) Recht van verzet en verbetering

De gebruiker is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren.

De gebruiker is bovendien gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen.

Indien de persoonsgegevens verkregen worden met het oog op direct marketing mag de betrokkene zich kosteloos en zonder enige motivering tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verzetten.

12) Klikgedrag en IP-adres

Op de website van MATEXPO worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan MATEXPO haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Matexpo ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Dat nummer wordt gebruikt om sessies te verwerken en kan worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Gerichte e-mails: We sturen e-mails naar personen met wie we een relatie willen ontwikkelen of onderhouden. Onze gerichte e-mailberichten bevatten meestal cookies en vergelijkbare technologieën die ons in staat stellen om te weten of u het bericht opent, leest of verwijdert, en links waarop u kunt klikken. Wanneer u op een link klikt in een e-mail die u van Matexpo ontvangt, zal er toestemming gevraagd worden om de cookies toe te staan.  

13) Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Matexpo BV neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Matexpo streeft ernaar om uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen. Dit gebeurt zowel door technische als organisationele maatregelen, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Matexpo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Er worden back-ups gemaakt van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

De persoonlijke gegevens die MATEXPO verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van MATEXPO, die deze informatie nodig heeft voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. MATEXPO geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat MATEXPO persoonsgegevens toch doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar zij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de sites van onze partners, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze sites volgt, houd er dan rekening mee dat deze sites hun eigen privacyverklaring hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor deze verklaring of deze sites. Controleer deze verklaring voordat u persoonlijke gegevens naar deze sites verzendt. Matexpo gaat er van uit dat deze derde partijen eveneens de nieuwe GDPR-regelgeving in acht nemen.

Matexpo maakt ook gebruik van mobiele applicaties, die hun eigen privacyverklaring hebben. Als een Matexpo-app geen eigen privacyverklaring heeft, is deze privacyverklaring van toepassing.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@matexpo.com

14) Wijzigingen en vragen van deze privacyverklaring

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Hebt u vragen over de manier waarop Matexpo met uw gegevens omgaat? Stel ze gerust via:

Matexpo BV
President Kennedypark 31B
8500 Kortrijk
056/98.07.60
info@matexpo.com

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. www.privacycommission.be/nl

Matexpo BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring op gelijk welk moment. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor de meest recente versie. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30 maart 2022